Általános szállítási feltételek

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK:

A szállítandó áruk szállítására való átadásával az ügyfél elfogadja a jelen szállítási feltételeket és kikötéseket és azt is, hogy jelen légi fuvarlevél NEM NEGOCIÁLHATÓ, és azt az ügyfél készítette, vagy nevében a GDA. A jelen szállítási feltételekben a "GDA" fogalma a GDA CO. LTD.-et, különböző működési részlegeit és leányvállalatait, valamint ügynökeit, dolgozóit, tisztségviselőit és alkalmazottait foglalja magába. 

1.) A SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK TERJEDELME

A jelen szállítási feltételek irányadók és vonatkoznak a GDA által nyújtott valamennyi szolgáltatásra. A JELEN LÉGI FUVARLEVÉL ALÁÍRÁSÁVAL AZ ÜGYFÉL ELISMERI HOGY A JELEN SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEKET ELOLVASTA, ÉS ELFOGADJA, HOGY A SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK VALAMENNYI KITÉTELE KÖTELEZŐ RÁ. Ha nem írásban készül és nem írta alá a GDA valamelyik hatáskörrel rendelkező képviselője, a GDA-ra nézve egyetlen olyan megállapodás sem kötelező érvényű, mely a jelen szállítási feltételektől eltérne. Ilyen írásbeli megállapodás hiányában a jelen szállítási feltételek képezik a GDA illetve ügyfelei között létrejött teljes megállapodást. A GDA egyetlen alkalmazottjának sem áll jogában, hogy - hacsak itt nem szerepel - a jelen szállítási feltételekben szereplő feltételeket és kikötéseket módosítsa vagy a tekintetükben joglemondással éljen.

2.) A GDA KÖTELEZETTSÉGEI

A GDA vállalja, hogy az ügyfél által feladott küldemény átvételének napján érvényes vonatkozó tarifa és a hatályos díjak kifizetése ellenében gondoskodik a GDA és az ügyfél közöttmegállapodott helyek közötti szállításról.

A GDA fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfél által feladott küldeményt tetszőleges útvonalon, eljárás igénybevételével, több fuvarozó igénybevételével és saját árumozgatási, tárolási és szállítási módszereivel szállítsa.

3.) A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSAI

*a) a GDA fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárólagos belátása szerint megtagadja, hogy bárki személytől vagy bármilyen cégtől bármilyen okmányt, vagy csomagot átvegyen. 

b) a GDA fenntartja magának a jogot, hogy az átvételt követően bármikor valamely küldemény szállítását mellőzze, ha lehetséges, hogy a kérdéses küldemény késlelteti a többi küldemény leszállítását vagy sérülést/kárt okozhat a többi küldeményben, a berendezésekben, vagy a személyzetben, ha szállítását a törvény tiltja, vagy szállítása a jelen szállítási feltételekben és kikötésekben foglalt bármelyik szabály megszegését jelentené.

c) a GDA fenntartja magának a jogot, hogy az ügyfél által feladott bármelyik küldeményt felnyissa és ellenőrizze, és meggyőződjék arról, hogy az a szokásos vámeljárások és a GDA árumozgatási/kezelési eljárásainak alkalmazásával a rendeltetési államba, vagy országba leszállítható. Ezen jogának gyakorlása során a GDA nem vállalt szavatosságot azért, hogy valamely szállítandó konkrét árutétel azon országok vagy államok törvényeinek megsértése nélkül szállíthatők, melyeken ezek a tételek áthaladnak. 

4.)  A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A jelen szállítási feltételek és kikötések 5. és 6. szakaszában rögzítettek fenntartásával : 

a) A GDA-t az ügyfél által feladott küldeményért csak addig felel, amíg a küldemény a GDA őrizetésben és ellenőrzése alatt áll. GDA nem felel a küldemény elvesztéséért vagy sérüléséért, ha erre a szállítás olyan szakaszában kerül sor, amikor a kérdéses küldemény nem a GDA őrizetében van, vagy felügyelete alatt áll. A GDA FELELŐSSÉGE küldeményenként MINDEN ESETBEN 100 (EGYSZÁZ) USD-RE, vagy ennek más valutanemre átszámított összegére KORLÁTOZÓDIK, kivéve, ha a légi fuvarlevélben a feladáskor ennél magasabb összeget jelentenek be, és kifizetik a GDA által emiatt azon EGYSZÁZ (100) dolláronként vagy az EGYSZÁZ dollárok azon tört része után előírt többlet költséget, amit értékként az ügyfél mint a küldeményenkénti EGYSZÁZ (100) USD-s értékhatárt meghaladó biztosítási értéket megad. 

b) Az előzőekben rögzítettektől függetlenül: abban az esetben, ha az ügyfél a légi fuvarlevélen egyszáz (100) USD-nél magasabb összeget tűntet fel, a GDA anyagi felelőssége mindenképpen a biztosítási érték vagy az ügyfél által ténylegesen elszenvedett kár közül az alacsonyabb értékre korlátozódik. 

c) A küldemény tényleges értékét a küldemény szállítási helyén érvényes pótlási, helyreállítási, rekonstruálási értékével kell meghatározni. a kettő közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni, a küldemény ügyfél számára vett kereskedelmi, vagy valamilyen egyéb cikk szempontjából vett használhatóságát valamint a következményes károkat figyelembe nem véve. 

d)  AZ ELŐZŐEKBEN RÖGZÍTETTEKTŐL FÜGGETLENÜL : A GDA ÁLTAL ÁTVETT EGYETLEN KÜLDEMÉNY ÉRTÉKE SEM HALADHATJA MEG A TÍZEZER (10000) USD-T ÉS A GDA FELELŐSSÉGE SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM LEHET MAGASABB ENNÉL AZ ÖSSZEGNÉL.

5.) A KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSA

A GDA-T NEM TERHELI FELELŐSSÉG FÜGGETLENÜL ATTÓL, MILYEN MÓDON KELETKEZTEK, HOGY A GDA-NAK VOLT-E TUDOMÁSA ARRÓL, HOGY ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZHETNEK, A GDA-T SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TERHELI SEMMIFÉLE FELELŐSSÉG A KÖVETKEZMÉNYES, A KÜLÖNLEGES, VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, VAGY EGYÉB KÖZVETETT VESZTESÉGEKÉRT, TÖBBEK KÖZÖTT IDEÉRTVE A JÖVEDELMET, A NYERESÉGET, ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZTETT PIACOT.

6.) ANYAGI FELELŐSSÉGEK, MELYEKET A GDA NEM VÁLLAL

a) A GDA nem felel bármilyen veszteségért, károkért, késedelmekért, más címre történő szállításokért, vagy a szállítás nem teljesítésért, mely nem a saját hanyagságának eredménye, vagy az elvesztésért, kárért, késésért, más címre történ szállításért, vagy a szállítás nem teljesítésért, ha ezt :

I) törvény, a szállítmányozó, a címzett, vagy a küldeményre magának jogot követelő bármely egyéb személy szerződésszegése vagy mulasztása,

II) a küldemény jellege, vagy a küldemény valamilyen hibája, jellemzője vagy velejáró hiányossága, okozza,

III) amiatt történik, hogy a fuvarozó, vagy a címzett megszegi a jelen szállítási feltételekben és kikötésekben szereplő bármelyik feltételt vagy kikötést, ideértve - de nem kizárólag csak - a nem megfelelő vagy nem elegendő csomagolást, rögzítést, jelölést, címzést, a külemény tartalmának nem megfelelő feltüntetését, a szállításra nem felvehető szállítmánnyal kapcsolatos szabályok bármelyikének be nem tartását, függetlenül attól, hogy azokat a GDA most, vagy a későbbiekben tette közzé,

IV) vis major események, a levegő veszélyei, közellenségek cselekedetei, vagy a tényleges, vagy vélelmezett hatáskör alapján eljáró hatóságok intézkedései, törvények, a postai, a vám, vagy egyéb korményzati hivatalnokok intézkedései, vagy mulasztása, zendülések, sztrájkok, vagy egyéb helyi jogviták, háborús helyzettel kapcsolatos veszélyes incidensek, időjárási feltételek, légköri változások, vagy feltételek, a szállítási szolgáltatások nyújtásánál szolgált repülőgépek gépészeti, vagy egyéb késedelme, vagy olyan egyéb ok okozza, mely a GDA által ésszerűen nem befolyásolható.

V) a postaszolgálat, a szállítmányozó, vagy egyéb olyan jogi személy cselekedete, vagy mulasztása, akinek a GDA valamelyik küldeményt szállítás céljára átadta, függetlenül attól, hogy a fuvarozónak kérte-e, hogy harmadik fél szállítási tevékenységére van szüksége, vagy tudomása volt-e róla.

VI) elektromos vagy mágneses sérülés, törlés, vagy elektronikus vagy fényképészeti képalkotó eljárásokkal készült képek vagy tetszőleges felvételek más hasonló sérülése és károsodása, rovarok vagy élősdiek okozta kár.

b) Bár a GDA minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy normál szállítási menetrendje szerinti gyors és eredményes szállítási szolgáltatást nyújtson, a GDA-t semmilyen körülmények között nem terheli anyagi felelősség a küldemény átvételének, szállításának, vagy leszállításának ilyen természetű késedeméért.

7.) SZÁLLÍTÁSRA ÁT NEM VEHETŐ ANYAGOK

a) A GDA köteles esetenként tájékoztatni az ügyfelet, hogy mik azok az anyagcsoportok, melyeket a GDA nem vesz át szállítás céljára. Az ügyfél felelőssége, hogy a jelen légi fuvarlevélben a küldeményt megfelelően írja körül, és hogy gondoskodjopn arról, hogy a: a GDA részére nem ad át olyan anyagot, amelyet a GDA át nem vehetőként jelölt meg.